Artwork

Bhartti Verma

INR 45,000

$ 550

Artwork

Pankaj R. Vishwakarma

INR 350,000

$ 4,274

Artwork

Dhanashri Sujit Deshmukh

INR 25,000

$ 306

Artwork

Vernika Singh

INR 160,000

$ 1,954

Artwork

Nur Mahammad

INR 100,000

$ 1,221

Artwork

Urna Sinha

INR 18,000

$ 220